Hà Nội nỗ lực hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027

- 09:45, 18/06/2022

Đó là nhấn mạnh của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo do Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo là yêu cầu tất yếu

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, thực tiễn lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng ta đã chứng minh, nhờ thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 30.7.2007 về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị", Đảng ta đã lãnh đạo đất nước, nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Hà Nội nỗ lực hoàn thành đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô trước năm 2027 -0
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo 

“Điều đó cho thấy, phương thức lãnh đạo của Đảng đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện; kết quả đó đã khẳng định những giá trị to lớn của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã đạt được cả về mặt lý luận và thực tiễn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Bí thư thành uỷ Hà Nội cho rằng, việc Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam là nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, cách làm khoa học, kỹ lưỡng, bài bản của Đảng ta về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị.

Quyết tâm chính trị đổi mới phương thức lãnh đạo

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò; trách nhiệm trước Đảng, trước dân; gương mẫu đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa X vào cuộc sống.

Đặc biệt, mới đây Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5.5.2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng với Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 10.2.2022 về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là cơ sở chính trị, là chủ trương, định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố phía Bắc phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, với mục tiêu, định hướng, tầm nhìn trung và dài hạn. Trong đó, Bộ Chính trị đã đề ra 4 quan điểm, 2 nhóm mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn, 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy, trước mắt, Hà Nội sẽ cùng với các địa phương liên quan phấn đấu hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trước năm 2027 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 huyện phát triển thành quận; sửa đổi Luật Thủ đô năm 2012 và tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đồng thời tiếp tục khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế Thủ đô đang gặp phải.

Bày tỏ vinh dự là cơ quan phối hợp tổ chức hội thảo, Bí thư thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội rất mong muốn được chia sẻ, trao đổi và học tập từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nhất là những thành tựu, bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện thực tiễn của Thủ đô, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt lời di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”.

Văn Anh