Cả nước có gần 683 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động

- 08:53, 12/01/2022
Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế do Tổng cục Thống kê công bố chiều 11.1, đến ngày 31.12.2020, cả nước có gần 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với 14,7 triệu lao động, tăng 35,3% về số doanh nghiệp và tăng 4,7% về số lao động so với năm 2016.

Số doanh nghiệp tăng 7,9%/năm

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 4 nhóm đơn vị gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nhờ áp dụng triệt để công nghệ thông tin, cuộc tổng điều tra tiết kiệm một nửa kinh phí so với các lần trước.

Nguồn: ITN

Theo đó, tính đến ngày 31.12.2020, cả nước có gần 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với số lao động là 14,7 triệu người, tăng 35,3% về số doanh nghiệp và tăng 4,7% về số lao động so với năm 2016. Giai đoạn 2016 - 2020, bình quân mỗi năm số doanh nghiệp tăng 7,9%; số lao động tăng 1,2%, thấp hơn mức tăng 5,1% của giai đoạn 2011 - 2016.

Cũng tại thời điểm trên, cả nước có 15,3 nghìn hợp tác xã với số lao động là 169,6 nghìn người, tăng 17,5% về số hợp tác xã và giảm 15,6% về lao động so với năm 2016. Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là gần 5,2 triệu với 8,5 triệu lao động, tăng 5,7% về số đơn vị và tăng 3% về số lao động so với năm 2016. Số đơn vị sự nghiệp là 52,5 nghìn đơn vị với 2,4 triệu lao động, giảm 28,6% về số đơn vị và giảm 6,1% về số lao động so với năm 2016.

Kết quả sơ bộ cho thấy, số lượng các đơn vị điều tra và số lao động đều tăng nhưng mức độ tăng về lao động thấp hơn các giai đoạn trước. Cụ thể, cả nước có gần 6 triệu đơn vị điều tra, tăng 444,7 nghìn đơn vị, tương đương tăng 8% so với năm 2016. Số lao động trong các đơn vị điều tra là gần 26 triệu người, tăng 752,8 nghìn người, tương đương tăng 3%. Bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2016 - 2020 tăng 1,9% về số đơn vị và tăng 0,7% về số lao động trong khi giai đoạn 2006 - 2011 tăng 4,9% và tăng 7,7%; giai đoạn 2011 - 2016 tăng 1,5% và 3,6%.

Giảm 7,25% cơ sở hành chính

Công bố kết quả sơ bộ điều tra cơ sở hành chính năm 2021, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Nội vụ cho biết, cả nước có 32.304 cơ sở hành chính, giảm 7,25% so với năm 2016. Trong đó, số cơ sở thuộc hệ thống hành pháp có số lượng lớn nhất với 25.271 cơ sở, chiếm 78,2%. Nguyên nhân giảm số lượng cơ sở hành chính chủ yếu do thay đổi tiêu chí cơ sở hành chính và do sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tuy nhiên, tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị xã hội là 1.459 nghìn người, tăng 462 nghìn người so với năm 2016, tương ứng tăng 46,3% do mở rộng phạm vi điều tra. Trình độ đào tạo của lực lượng lao động từ đại học trở lên chiếm 58,4%. Đáng chú ý, trong số lao động còn 11,87% chưa qua đào tạo.