Sửa điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần đầu

- Thứ Ba, 16/05/2023, 10:22 - Chia sẻ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 6 về điều kiện thành lập và hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần đầu.

Trong đó, dự thảo sửa đổi bổ sung điểm đ khoản 3 về vốn điều lệ: Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, vốn điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định khi thành lập. Trường hợp không có quy định về vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký, tổ chức khoa học và công nghệ kê khai trang thiết bị ban đầu đáp ứng điều kiện hoạt động khoa học và công nghệ.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài, vốn điều lệ do tổ chức, cá nhân thành lập quyết định. Trong đó, vốn bằng tiền tại thời điểm đăng ký phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên (bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy...) của tổ chức ít nhất trong 1 năm.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài, tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài phải chiếm ít nhất 10% vốn điều lệ của tổ chức.

Sửa điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần đầu -0
Ảnh minh họa: ITN

Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều kiện về nhân lực. Theo đó, đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, vốn điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định khi thành lập. Trường hợp không có quy định về vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký, tổ chức khoa học và công nghệ kê khai trang thiết bị ban đầu đáp ứng điều kiện hoạt động khoa học và công nghệ.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài, vốn điều lệ do tổ chức, cá nhân thành lập quyết định. Trong đó, vốn bằng tiền tại thời điểm đăng ký phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên (bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy...) của tổ chức ít nhất trong 1 năm.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài, tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài phải chiếm ít nhất 10% vốn điều lệ của tổ chức.

Bảng danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và cơ sở giáo dục đại học theo Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN.

Đối với tổ chức là cơ sở giáo dục đại học, Bảng danh sách chỉ kê khai nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Bảng danh sách nhân lực không cần xác nhận của cơ quan chủ quản.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5, theo đó, người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Xuân Tùng
#