Chủ động hội nhập quốc tế toàn diện trong tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

- Thứ Bảy, 13/08/2022, 21:32

Đó là chia sẻ của đại diện Ban soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội thảo khoa học về mục tiêu các nội dung trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định chủ trì hội thảo
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định chủ trì hội thảo

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, qua 15 năm triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng thực tiễn khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là bảo đảm thi hành các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết. Bên cạnh đó, với chủ trương của Đảng, Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu đối với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; nhu cầu đổi mới sáng tạo và tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; yêu cầu đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ. Với ý nghĩa đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, đã hoàn thiện hồ sơ và gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

“Mục đích của việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Cũng theo ông Định, những nội dung chính được rà soát, sửa đổi gồm: thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế trong FTA thế hệ mới về yêu cầu minh bạch hóa; xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo nhân lực hoạt động trong hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; hoàn thiện quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, quản lý tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng; tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng hơn thông tin về tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, đồng thời bảo đảm hiệu quả của hoạt động quản lý, khai thác tiêu chuẩn; tăng cường tính hiệu quả của hoạt động đánh giá sự phù hợp, tuân thủ cam kết FTA thế hệ mới…

Tin và ảnh NHẬT ANH