Hướng dẫn cụ thể về kết quả KHCN để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN

- Thứ Sáu, 03/12/2021, 05:32
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 10/2021 quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, kết quả khoa học và công nghệ là cơ sở để xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thông tư 10/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về kết quả khoa học và công nghệ quy định tại Điểm c, d và đ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 13/2019 của Chính phủ. Kết quả khoa học và công nghệ được công nhận thông qua hình thức giải thưởng gồm: Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Giải thưởng Trần Đại Nghĩa; Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; Giải thưởng Kovalevskaia; Các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ...

Thông tư cũng quy định, các kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.1.2022...

Nhật Anh