HĐND huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Những dấu ấn đổi mới

- 06:24, 15/05/2021 -
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, có sự thay đổi về cán bộ chủ chốt nhưng HĐND huyện Tuyên Hóa vẫn bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn của huyện để điều hành, chỉ đạo và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, nhất là thực hiện tốt 2 chức năng quan trọng là giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương. Đó là chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa BÙI THANH CHUYÊN với Báo Đại biểu Nhân dân.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp khép lại, nhìn lại chặng đường hoạt động của HĐND huyện, có thể thấy, rất nhiều dấu ấn đổi mới trong công tác giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương. Xin ông chia sẻ thêm về những kết quả này?

- Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021, có thể khẳng định, đây là một nhiệm kỳ rất thành công của HĐND huyện. HĐND huyện Tuyên Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, nhiều Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành sát ý Đảng, hợp lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 73 nghị quyết, trong đó, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, 22 nghị quyết về tổ chức, nhân sự, 49 nghị quyết khác. Nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và được Nhân dân đánh giá cao.

Hoạt động giám sát cũng luôn được HÐND huyện quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa 2 kỳ họp, HĐND huyện đã kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, từ đó đề xuất, kiến nghị các ngành, các cấp có giải pháp khắc phục và tháo gỡ. Thường trực HĐND và các ban HĐND đã tổ chức 40 cuộc giám sát, khảo sát giữa 2 kỳ họp. Trong đó, Thường trực HĐND huyện tổ chức 9 cuộc giám sát và 13 cuộc khảo sát; ban Pháp chế tổ chức 9 cuộc giám sát, ban Kinh tế - Xã hội tổ chức 9 cuộc giám sát, khảo sát...

Nội dung của các cuộc giám sát liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tập trung vào những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến đời sống của Nhân dân, được cử tri và dư luận quan tâm như giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020; công tác quản lý bảo vệ rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn huyện; thực hiện chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững...

Sau các cuộc giám sát, khảo sát đều có kết luận về những ưu điểm, khuyết điểm, kiến nghị đề xuất để các cơ quan, đơn vị được giám sát khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Kết quả các cuộc giám sát chuyên đề được báo cáo trực tiếp tại các kỳ họp thường lệ của HĐND, nhằm giúp HĐND đánh giá sâu hơn và thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp. Sau giám sát, Thường trực và các Ban HĐND huyện cũng tích cực theo dõi, đôn đốc UBND, các cơ quan chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau giám sát theo đúng quy định pháp luật.

- Để nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động qua các kỳ họp, HĐND huyện đã quan tâm đến việc chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp như thế nào, thưa ông?

- Riêng về công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND, trên cơ sở xác định đúng đắn vị trí và tầm quan trọng của kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ họp bất thường để thống nhất chủ trương sáp nhập xã Nam Hoá vào xã Thạch Hóa; bầu bổ sung các chức danh của HĐND huyện. Thời gian mỗi kỳ họp được diễn ra từ 1,5 đến 2 ngày theo kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện tiếp tục được nâng cao về chất lượng; thời gian tiến hành kỳ họp cũng căn cứ vào khối lượng nội dung, công việc để điều chỉnh, xác định và xây dựng chương trình phù hợp. Việc chuẩn bị các nghị quyết, báo cáo trình tại các kỳ họp bảo đảm kịp thời, chất lượng và tính khả thi cao.

Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp liên tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật và Quy chế hoạt động của HĐND huyện; việc điều hành thực hiện chương trình kỳ họp từng bước được cải tiến, hợp lý và đạt hiệu quả cao hơn. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, vai trò điều hành của chủ tọa linh hoạt, sáng tạo, bám sát chương trình đề ra, thể hiện sự chặt chẽ, dân chủ và có kết luận từng phiên họp, phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp và sau đó có thông báo kết luận của chủ tọa kỳ họp.

Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội lớn của toàn dân, huyện Tuyên Hóa đã chuẩn bị những gì để tổ chức thành công sự kiện này?

- Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, huyện Tuyên Hóa đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử, giúp Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm của công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tuyên Hóa và các xã, thị trấn đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần ba; tiến hành lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Theo đó, cấp huyện có 59 người ứng cử để bầu 35 đại biểu HĐND huyện; cấp xã có 657 người ứng cử để bầu 391 đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

Huyện Tuyên Hóa đã thành lập 118 tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu; đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra, bảo đảm thời gian theo quy định của Luật Bầu cử. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp huyện Tuyên Hóa cũng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất để cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- Trước mắt, HĐND huyện sẽ phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện nghiêm túc hoạt động khảo sát nắm bắt tình hình của Thường trực HĐND, các ban; đôn đốc hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn triển khai các bước bầu cử; duy trì mối quan hệ công tác với cấp ủy, lãnh đạo UBND, ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, tranh thủ sự lãnh đạo, phối hợp công tác, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cho đến kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phối hợp triển khai thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và các văn bản có liên quan. Phối hợp triển khai tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử viên. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát còn lại của nhiệm kỳ HĐND theo kế hoạch đã đề ra; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và các chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đôn đốc UBND cùng cấp và các cơ quan chuyên môn, cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết kịp thời, có chất lượng việc khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, nhất là đơn thư liên quan nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Mặt khác, chuẩn bị kế hoạch, nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Xin cảm ơn ông!