BHXH tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

- 15:08, 28/03/2022 - Vân Phi
Căn cứ Kế hoạch về công tác thông tin, truyền thông năm 2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai và Tờ trình của BHXH huyện Xuân Lộc, BHXH tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH cho người lao động tại Công ty TNHH Giày Dona Standard VN từ ngày 28 - 31.3.

Theo đó, mục đích của Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Thông qua hội nghị tuyên truyền, người sử dụng lao động, người lao động thấy được tính ưu việt và nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT; cũng như những khó khăn, vướng mắc, những ý kiến phản ánh của chủ sử dụng lao động và người lao động về quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm tổng hợp và đề ra các giải pháp truyền thông đưa chính sách vào trong thực tiễn đời sống. Từ đó, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; giúp người lao động yên tâm làm việc, tiếp tục tham gia BHXH, BHYT, hạn chế tình trạng người lao động nghỉ việc hưởng BHXH một lần. 

Hội nghị tuyên truyền sẽ tập trung tuyên truyền về tính ưu việt và nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là chế độ hưu trí; những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần. Tuyên truyền về các chế độ ốm đau, thai sản; tuyên truyền thu BHXH, BHYT đối với lao động người nước ngoài. 

Về thành phần tham gia tuyên truyền gồm cán bộ quản lý phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, cán bộ quản lý phòng Chế độ BHXH, cán bộ quản lý phòng Quản lý thu của BHXH tỉnh; đại diện lãnh đạo BHXH huyện Xuân Lộc; cán bộ quản lý, tổ trưởng các chuyền sản xuất và người lao động, đoàn viên công đoàn của Công ty TNHH Giày Dona Standard VN.

Vân Phi