Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn

- 15:28, 11/02/2022 - Trung Thành
Sáng 11.2, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: "Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn
Hội thảo Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn

Đại diện Bộ Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách đã luôn phát huy tốt vai trò tham gia hỗ trợ cùng lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Điển hình như: làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự; hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn cấp xã… Qua đó cho thấy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng và Nhà nước ta cũng luôn dành sự quan tâm xây dựng lực lượng này, nhất là trong điều kiện vừa phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, vừa kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng tinh gọn về đầu mối, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, vừa phải bảo đảm thực hiện tốt hơn các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế về chính sách, pháp luật, điều kiện đảm bảo, chức năng, nhiệm vụ và quan hệ phối hợp công tác; việc thực hiện chế độ, chính sách còn thiếu sự thống nhất giữa các địa phương… Đây là những vấn đề cần nghiên cứu, làm rõ để tạo điều kiện cho lực lượng này thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ nhận thức về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lịch sử hình thành của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; làm rõ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhiều ý kiến tập trung đánh giá vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực tiễn tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại một số địa bàn, từ đó chỉ ra những bất cập, vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, hoạt động, nhất là về chính sách, pháp luật, điều kiện đảm bảo đối với hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đề xuất một số định hướng, nhiệm vụ, giải pháp kiện toàn, sắp xếp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, các đại biểu thống nhất cho rằng, cần duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này. Trong đó, cần sớm xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn đối với lực lượng này. Qua đó, góp phần kiện toàn, tinh gọn đầu mối, khắc phục những chồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng; giảm các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật.

Trung Thành