ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Thái Bình): Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của đại biểu

- Thứ Năm, 08/09/2022, 12:31 - Chia sẻ

Bày tỏ nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội với các mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo nội quy kỳ họp được nêu tại dự thảo Tờ trình. Góp ý về các nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Văn Huy thống nhất với quy định cụ thể hơn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội để nâng cao hơn nữa chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung tại các phiên họp của kỳ họp và nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và Nhân dân.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Thái Bình): Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của đại biểu

- 08/09/2022, 12:31 - Chia sẻ

Bày tỏ nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội với các mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo nội quy kỳ họp được nêu tại dự thảo Tờ trình. Góp ý về các nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Văn Huy thống nhất với quy định cụ thể hơn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội để nâng cao hơn nữa chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung tại các phiên họp của kỳ họp và nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và Nhân dân.

 
Minh Nhật
#