ĐBQH Lê Hoàng Anh (Gia Lai): Nên công khai việc cơ quan, đơn vị gửi tài liệu chậm đến các đại biểu Quốc hội

- Thứ Năm, 08/09/2022, 12:30 - Chia sẻ

Tại Khoản 3, Điều 7 quy định danh sách các tài liệu chính thức của các cơ quan, cá nhân gửi chậm thì được công khai đến các đại biểu Quốc hội, đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng điều này rất tốt. Tuy nhiên, qua các kỳ họp vừa qua, các đại biểu, cơ quan chủ quản, cơ quan thẩm tra đều biết các cơ quan nào gửi chậm. Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị nên công khai việc này và công khai trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội chứ không phải chỉ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, qua đó mới góp phần nâng cao chất lượng của các kỳ họp Quốc hội.

ĐBQH Lê Hoàng Anh (Gia Lai): Nên công khai việc cơ quan, đơn vị gửi tài liệu chậm đến các đại biểu Quốc hội

- 08/09/2022, 12:30 - Chia sẻ

Tại Khoản 3, Điều 7 quy định danh sách các tài liệu chính thức của các cơ quan, cá nhân gửi chậm thì được công khai đến các đại biểu Quốc hội, đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng điều này rất tốt. Tuy nhiên, qua các kỳ họp vừa qua, các đại biểu, cơ quan chủ quản, cơ quan thẩm tra đều biết các cơ quan nào gửi chậm. Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị nên công khai việc này và công khai trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội chứ không phải chỉ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, qua đó mới góp phần nâng cao chất lượng của các kỳ họp Quốc hội.

Minh Nhật
#