Bạn đọc viết

Thiếu cơ chế xử lý việc chậm giải quyết khiếu nại

- 06:26, 21/07/2022

 Điều 28, Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý”. 

Điều 37, Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: "Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý".

Các quy định này, nhằm để người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết trong thời hạn cho phép. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng người giải quyết khiếu nại vi phạm thời hạn giải quyết. Trong quá trình thụ lý, giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền phải ban hành quyết định gia hạn nhiều lần nhưng việc gia hạn vượt quá thời hạn giải quyết với nhiều lý do như: vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, cần phải xác minh, làm rõ các tình tiết vụ việc hoặc được người khiếu nại đồng ý…

Hậu quả của vấn đề này đã được pháp luật quy định rõ, nếu vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại, thì quyết định giải quyết khiếu nại phải bị hủy bỏ mà không cần thiết phải xem xét tới nội dung khiếu nại; đồng thời, phải khôi phục ngay quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Quy định là vậy, song đến nay cũng thấy chưa ai bị xử lý vì vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại. 

Từ những phân tích nêu trên, cho thấy cần thiết phải xem xét sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại năm 2011 với điều khoản quy định về xử lý trường hợp vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại, cụ thể: Quá thời hạn giải quyết khiếu nại (lần đầu hoặc lần hai), người có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết khiếu nại không được tiếp tục giải quyết hoặc không được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và phải thông báo ngay cho người khiếu nại được biết để thực hiện quyền khiếu nại lần hai (nếu vụ việc đang được thụ lý, giải quyết lần đầu) hoặc thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Đồng thời, phải quy định cụ thể trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nếu để quá thời hạn giải quyết thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật. Có như vậy mới góp phần khắc phục tình trạng tùy tiện trong việc vi phạm thời hạn giải quyết như hiện nay.

Minh Đức