Luật sư tư vấn giải pháp nâng cao nhận thức sử dụng và tuân theo pháp luật cho người dân

- Thứ Hai, 22/08/2022, 11:43

Xin hỏi, có những giải pháp cơ bản nào để nâng cao nhận thức sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân? (Anh Đinh Ngọc Dũng – Hưng Yên).

Về vấn đề này, Luật sư Vũ Tuấn (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) trả lời như sau:

Giải pháp nâng cao nhận thức sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân
Tham vấn bởi Luật sư Vũ Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.
Luật sư Vũ Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11.8.2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân", trong đó nêu 06 nhiệm vụ và giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân. Cụ thể, 06 giải pháp nâng cao nhận thức sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân gồm:

1. Quán triệt, thông tin, truyền thông thường xuyên, liên tục bằng các hình thức phù hợp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân. Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

2. Khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, từ năm 2023 - 2030.

3. Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng... Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

4. Củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

5. Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

 - Kiện toàn đội ngũ nhân lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng. Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

- Nâng cao năng lực, hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên, thành viên của tổ chức mình. Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Các tổ chức đại diện của các đối tượng đặc thù, cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

6. Tổ chức bình chọn, tôn vinh, khen thưởng công dân gương mẫu, người tốt, việc tốt trong xây dựng, bảo vệ, thực hiện pháp luật; thu hút, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030. Khuyến khích kinh phí từ doanh nghiệp trong tăng cường tiếp cận pháp luật cho người dân

Nhằm thực hiện đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Thủ tướng Chính phủ khuyến khích: Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác; Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. 

Thái Yến ghi