Nguyễn Phú Trọng

14/04/1944
Nam
Kinh
Không
Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Giáo sư, Tiến sỹ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng), Cử nhân văn, Cao cấp lý luận chính trị
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư Quân ủy Trung ương; Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
Văn phòng Trung ương Đảng
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
XV XIV XIII XII

Danh sách ý kiến của đại biểu