Hỏi - đáp số 11

- Thứ Hai, 06/12/2021, 13:52
Tăng, Ni trụ trì chùa có phải là chức việc theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo không?

Về việc này, xin trao đổi như sau:

Khoản 9, Điều 2, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật) quy định: “Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức”.

Điều 58, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định: Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm thành phần Giáo phẩm và đại chúng theo quy định Nội quy Tăng sự.

Nội quy Ban Tăng sự có các quy định như sau:

Các Điều 13 và 14 quy định về hàng Giáo phẩm gồm: (1) Giáo phẩm Tăng (Hòa thượng, Thượng tọa); (2) Giáo phẩm Ni (Ni trưởng, Ni sư); và Thành phần Đại chúng gồm: (1) Chư Tăng (Các Tỳ kheo (Đại đức), Sa di); (2) Chư Ni (Các Tỳ kheo Ni (Sư cô), Thức Xoa Ma Na, Sa di Ni, Tu nữ Nam tông).

Khoản 1, Điều 54 về bổ nhiệm Trụ trì quy định: “Ban Trị sự tỉnh quyết định việc bổ nhiệm trụ trì tại cơ sở Tự viện có Tăng, Ni cư trú.”

Khoản 1, Điều 56 về thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm Trụ trì quy định: “Chỉ có Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh mới có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm Trụ trì”.

Từ các quy định của Luật và Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu trên cho thấy, Luật chỉ quy định chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử để giữ một chức vụ trong tổ chức, chứ không quy định cụ thể chức vụ ở cấp nào trong tổ chức. Vì vậy, trụ trì chùa là người được Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm, là người thay mặt Giáo hội và chịu trách nhiệm trước Giáo hội trong việc quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự tại Tự viện, trụ trì là một chức vụ trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Căn cứ quy định tại Khoản 9, Điều 2, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trụ trì chùa là chức việc.

Nguyễn Khắc Huy

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra,

Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ