Hỏi - đáp số 10

- Chủ Nhật, 21/11/2021, 22:59
Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng phải đăng ký hoạt động tín ngưỡng (Điều 12; Khoản 6, Điều 67), tổ chức tôn giáo các cấp, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo phải thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (Điều 43; Khoản 5, Điều 67) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc này có phải thực hiện hằng năm hay không?

Qua tham khảo các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật), xin trao đổi cùng bạn đọc về vấn đề này như sau:

Điều 12 của Luật quy định cơ sở tín ngưỡng (trừ nhà thờ dòng họ) có trách nhiệm đăng ký hoạt động tín ngưỡng với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có cơ sở chậm nhất 30 ngày trước khi cơ sở bắt đầu hoạt động; Khoản 6, Điều 67 của Luật quy định chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Luật có hiệu lực cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng trước ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo Khoản 2, Điều 12 của Luật.

Điều 43 của Luật quy định tổ chức tôn giáo các cấp, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tùy theo địa bàn hoạt động chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Khoản 5 Điều 67 của Luật quy định chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Luật có hiệu lực tổ chức tôn giáo các cấp, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm theo quy định tại các Khoản 1 và 2, Điều 43 của Luật.

Khoản 3, Điều 12 của Luật quy định hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã đăng ký thì cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm đăng ký bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều này chậm nhất 20 ngày trước khi thực hiện hoạt động đó.

Khoản 3, Điều 43 quy định cụ thể việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện một lần, với hoạt động không có trong danh mục đã thông báo thì tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định tại các Khoản 1 và 2 của điều này.

Theo quy định tại các Điều 12, 43, 67 nêu trên, việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện một lần khi cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo các cấp bắt đầu hoạt động, hoặc sau khi Luật có hiệu lực đối với các cơ sở, tổ chức đã được hoạt động trước khi Luật có hiệu lực.

Nguyễn Khắc Huy Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ