Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho chuyển đổi số quốc gia

- Thứ Tư, 10/01/2024, 07:46 - Chia sẻ

Đây là một trong những nội dung được Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết tại thông báo kết luận Phiên họp tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 46/132, tăng 2 bậc so với năm 2022, liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay (theo WIPO). Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp (2022, 2023); kinh tế số năm 2023 đã đóng góp khoảng 16,5% GDP. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 15 bộ, ngành, 63 địa phương và 3 doanh nghiệp viễn thông…

Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn chưa cao, một số dịch vụ công trực tuyến còn mang tính hình thức. Hạ tầng số nhiều bộ, ngành, địa phương đầu tư thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, hành lang pháp lý về chuyển đổi số còn chậm..

Trước tình hình đó, Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thống nhất nhiệm vụ năm 2024 cùng với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho chuyển đổi số quốc gia với phương châm một văn bản điều chỉnh nhiều văn bản, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật về công nghệ số báo cáo Chính phủ trình Quốc hội hoặc cấp có thẩm quyền; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký... Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đo lường, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, có số liệu để đôn đốc trong quá trình triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp và thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện và ban hành phương pháp, tiêu chí đo lường tỷ trọng đóng góp giá trị gia tăng của kinh tế số trong GDP và trong các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật dữ liệu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch, lộ trình thu thuế, phí, lệ phí bằng hóa đơn điện tử, hướng dẫn quy định, quy chế và ban hành các cơ chế, chính sách để kiểm tra, giám sát trên phạm vi cả nước ở tất cả các ngành, các cấp, nhất là dịch vụ về ăn uống, hoạt động các chợ, lĩnh vực xăng dầu, điện, nước..

Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách các ngành, lĩnh vực tổ chức các Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia về số hóa các ngành kinh tế. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là 53 dịch vụ công thiết yếu, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến, số hóa kết quả, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số quốc gia, nhất là dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số..., hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ trong chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp một cách đầy đủ, toàn diện hơn và đặc biệt là ứng phó với những tiêu cực trên mạng xã hội. Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

NGỌC NAM
#