Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, ngăn ngừa những việc làm sai trái, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh xã hội. Đối với những cơ sở đã vi phạm Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, rút giấy phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực này. Kết quả của đợt tổng kiểm tra sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III.

ST