Phát động Giải thưởng KH - CN Đo lường Việt Nam

- 00:00, 20/02/2009
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; sự uỷ quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội Đo lường Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đo lường Việt Nam đã phát động Giải thưởng KH&CN Đo lường Việt Nam, ngày 18.02

Đây là Giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực đo lường ở Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển tài năng và sáng tạo về KH&CN đo lường ứng dụng trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, an toàn sức khoẻ, bảo vệ môi trường và an ninh - quốc phòng.

Đối tượng được tham gia Giải thưởng năm 2010 là: các công trình nghiên cứu về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đo lường (bao gồm lý thuyết đo, phương pháp đo, thiết bị đo, kể cả các phần mềm ứng dụng trong đo lường) được thực hiện trong thời gian từ 2005-2010, tác giả là tập thể/cá nhân, công dân Việt Nam sống, làm việc trong và ngoài nước. Giải thưởng được xét duyệt dựa trên các tiêu chí: Tính sáng tạo, đổi mới hoặc cải tiến về KH&CN, tính thực tiễn, hiệu quả áp dụng và hình thức thể hiện kết quả. Ngoài ra, các công trình đăng ký tham gia Giải thưởng phải là các công trình đã được Hội đồng khoa học có thẩm quyền đánh giá, nghiệm thu đạt mức khá trở lên. Được biết, giải thưởng KH&CN đo lường Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên kể từ năm 2010 dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN.