Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động hệ thống nộp đơn đăng ký quyền SHTT điện tử phi trực tuyến. Hệ thống nộp đơn điện tử phi trực tuyến gồm 2 phần mềm làm đơn điện tử được dùng bởi người làm đơn giấy và đơn điện tử. Hệ thống này sẽ giúp Cục SHTT giảm thời gian nhập dữ liệu, số đơn cấp ra cũng như việc thống nhất, phân loại và quản lý chặt chẽ được các loại văn bản liên quan đến việc xác nhận quyền SHTT.

GB