Bắc Kạn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Thứ Hai, 13/11/2023, 09:27 - Chia sẻ

Theo Kế hoạch 728/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, mục đích nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình, nhất là chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổng hợp, báo cáo, truyền thông và giám sát, đánh giá Chương trình…

Trên cơ sở mục tiêu đã được phê duyệt tại Đề án, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu sau: 100% cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được chuyển giao và đào tạo chuyển giao, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; liên thông, kết nối với hệ thống quản lý Chương trình cấp Trung ương và Bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ triển khai Chương trình.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0

100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ tỉnh đến Trung ương và tới các địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai. Thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân.

Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh...). 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số.

Phấn đấu cơ quan thường trực Chương trình tại tỉnh và UBND các huyện được bảo đảm hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến. 100% các hệ thống thông tin thuộc Đề án được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng.

100% người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; thông tin an ninh, trật tự để chủ động bảo đảm giữ gìn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Đề án.

Trần Thu
#