Vừa báo cáo, vừa xin ý kiến chỉ đạo

- Thứ Sáu, 16/02/2024, 07:46 - Chia sẻ

Khi đã quá thời gian thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát theo quy định, HĐND thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) sẽ đôn đốc thực hiện bằng văn bản. Văn bản đôn đốc này được Thường trực HĐND bên cạnh gửi trực tiếp tới các đối tượng thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát, sẽ gửi tới Thường trực Thành ủy và Lãnh đạo UBND, vừa để báo cáo, vừa xin ý kiến chỉ đạo. Qua đó, sẽ giúp tăng tính hiệu lực, hiệu quả việc đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.  

Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của HĐND tỉnh và Thành ủy trong hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát nói riêng, hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hải Dương đã có sự đổi mới tích cực với phương châm giám sát trọng tâm, trọng điểm, lấy kết quả thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị sau giám sát là thước đo đánh giá chất lượng của hoạt động giám sát. Do đó, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát đã và đang được HĐND thành phố quan tâm chú trọng thực hiện.

Tăng tính hiệu lực, hiệu quả cho việc đôn đốc thực hiện

Qua hoạt động thực tiễn, Thường trực HĐND thành phố Hải Dương nhận thấy, để làm tốt công tác này, trước hết, nội dung kết luận, kiến nghị của hoạt động giám sát cần đúng quy định, rõ đối tượng, rõ nội dung, dễ hiểu, có thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật và có khả năng thực hiện. Về nội dung này qua theo dõi cho thấy vẫn còn một số kết luận, kiến nghị của hoạt động giám sát, nhất là giám sát của HĐND cấp phường, xã vẫn còn có những nội dung kết luận, kiến nghị mang tính chung chung, chưa rõ người, chưa rõ việc, chưa sát với chức năng nhiệm vụ của đối tượng được giám sát, chưa phù hợp với điều kiện của đối tượng giám sát. Thực tế này dẫn đến việc thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của đối tượng được giám sát không khả thi, khó thực hiện.

Tiếp đó, phân loại các kết luận, kiến nghị giám sát theo tính chất, mức độ, phạm vi nội dung, đối tượng được kết luận, kiến nghị để phân công bộ phận theo dõi, đôn đốc thực hiện cho phù hợp và hiệu quả. Cụ thể với HĐND thành phố Hải Dương đang thực hiện là việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát có thể do trực tiếp Thường trực HĐND, hoặc giao cho các Ban HĐND, hoặc Văn phòng HĐND - UBND trực tiếp phụ trách. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát Thường trực HĐND cũng phải thường xuyên nắm bắt, cập nhật tiến độ thực hiện chung để phối hợp kịp thời khi cần thiết.

Thường thực HĐND thành phố Hải Dương nhấn mạnh việc nắm bắt sát sao kết quả thực hiện của đối tượng được giám sát, cần có các hình thức đôn đốc khác nhau theo từng thời điểm, từng đối tượng cho phù hợp và hiệu quả. Hiện nay, HĐND thành phố đang duy trì thực hiện việc đôn đốc theo hình thức khi còn trong thời gian thực hiện các kết luận, kiến nghị theo quy định của pháp luật thì đôn đốc nhắc nhở trực tiếp hoặc qua điện thoại; khi đã quá thời gian thực hiện theo quy định, HĐND thành phố sẽ đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát bằng văn bản, văn bản đôn đốc này sẽ được Thường trực HĐND bên cạnh gửi trực tiếp tới các đối tượng phải thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát là gửi tới Thường trực Thành ủy và Lãnh đạo UBND, vừa để báo cáo, vừa xin ý kiến chỉ đạo. Qua đó, sẽ giúp tăng tính hiệu lực, hiệu quả cho việc đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.  

Vừa thông tin, vừa tăng cường giám sát

Một nội dung nữa Thường trực HĐND thành phố Hải Dương nhấn mạnh là việc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề. Trong đó, cần chú trọng đến kết quả và nội dung kết luận, kiến nghị của hoạt động giám sát; đồng thời, đưa tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin của thành phố như: Fanpage “Thành Đông ngày mới”... Bên cạnh đó, HĐND thành phố còn tăng cường thông tin hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong đó có hoạt động giám sát, việc thực hiện kết luận kiến nghị giám sát trên nhóm Zalo của đại biểu HĐND thành phố và nhóm Zalo của Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường xã. Để qua đó, vừa thông tin, vừa tăng cường sự giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, phát huy vai trò của mỗi đại biểu HĐND thành phố cũng như của Thường trực HĐND các phường, xã.

Cùng với đó, cần tăng cường nắm bắt, phối hợp với các đối tượng phải thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhất là các kết luận, kiến nghị khó thực hiện, chưa thực hiện được do các nguyên nhân khách quan; đồng thời, yêu cầu các đối tượng phải thực hiện các kết luận, kiến nghị này xây dựng báo cáo giải trình cũng như cung cấp các tài liệu có liên quan để trên cơ sở đó có thể xem xét điều chỉnh các kết luận cho phù hợp và kịp thời.

Nguyên Nhật
#