TX. HỒNG LĨNH, HÀ TĨNH: Sẽ xem xét nhiều chuyên đề tại Kỳ họp thứ 8

- 05:28, 15/06/2022

Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Khóa VII. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét 18 báo cáo trên các lĩnh vực; 10 dự thảo nghị quyết, trong đó có 4 nội dung chuyên đề, gồm: Cơ chế hỗ trợ phường Đậu Liêu đạt chuẩn đô thị văn minh; điều chỉnh Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030; các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và các thiết chế văn hóa cơ sở; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thị xã giai đoạn 2021 - 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15.4.2022 của HĐND thị xã. Đa số đại biểu kiến nghị thời gian kỳ họp tổ chức sớm hơn mọi năm; về TXCT, cần có giải pháp, cách thức tổ chức để tạo điều kiện thu hút đông cử tri tham gia. Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày, từ 21 - 22.7.