SƠN LA:

Thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La

- 05:32, 12/05/2022

HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, xem xét, thông qua 9 nghị quyết. Trong đó, có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 khu công nghiệp Vân Hồ; thông qua điều chỉnh diện tích và thời gian tiếp tục thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án; điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 30.12.2021 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2021.