Lào Cai: Lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động là yêu cầu cần thiết

- Thứ Tư, 21/09/2022, 05:31

Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 mới đây với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND đối với báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: quá trình thẩm tra phải xác định rõ đối tượng, phạm vi mà báo cáo, đề án tờ trình tác động đến để tổ chức giám sát, khảo sát, khai thác vấn đề từ nhiều nguồn thông tin, có đối chiếu và kiểm chứng; hoặc các Ban chủ động đề nghị với Thường trực HĐND tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề để có thêm tư liệu, luận cứ cho thẩm tra. Trường hợp nội dung của báo cáo, đề án liên quan đến quyền lợi của nhiều người, hoặc một nhóm đối tượng nào đó, việc đưa nội dung để lấy ý kiến thăm dò, góp ý của nhân dân và các đối tượng chịu tác động là một yêu cầu cần thiết.