Lai Châu: Tỷ lệ tảo hôn ở một số xã của huyện Phong Thổ còn cao

- Thứ Tư, 14/09/2022, 05:15

Khảo sát tại 4 xã: Dào San, Mồ Sì San, Huổi Luông, Nậm Xe của huyện Phong Thổ về tình hình thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14.4.2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” và một số nội dung liên quan đến Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung về khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: Việc ngăn chặn, xử phạt các trường hợp tảo hôn được thực hiện kịp thời, nghiêm túc đã góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại các xã so với những năm trước đây. Tuy vậy, tỷ lệ này vẫn ở mức khá cao, chủ yếu do trình độ dân trí còn hạn chế, tập quán kết hôn sớm khi chưa đủ tuổi ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người dân…

LÊ HOÀNG