Lai Châu: Dự kiến trình 6 dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7

- 05:00, 13/06/2022

Phiên họp mới đây cho ý kiến vào nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến trình 6 dự thảo nghị quyết gồm: Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, kỳ họp được tổ chức vào cuối tháng 6.