VĨNH PHÚC: Kiến nghị làm rõ việc phân cấp quản lý công tác thanh tra

- 05:32, 14/05/2022

Đoàn ĐBQH tỉnh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với sự cần thiết phải ban hành Luật. Đồng thời, đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung một số điều nhằm làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và việc phân cấp quản lý công tác thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp. Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định về thanh tra công vụ trong hoạt động quản lý nhà nước; tại khoản 2, Điều 60 của Dự thảo Luật cần tăng thời gian để chuẩn bị báo cáo từ 5 ngày lên trước 10 ngày; quy định cụ thể hơn về cơ cấu tổ chức của đội ngũ thanh tra các sở, cấp huyện; quy định rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác phối hợp; bổ sung thêm đội ngũ thanh tra cấp huyện có thêm công chức cho phù hợp với tình hình thực tiễn.