KHÁNH HÒA: Tăng cường phối hợp chống thất thu thuế

- 05:36, 14/05/2022

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát thu thập thông tin về giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa và thành phố Nha Trang. Báo cáo về hoạt động thu thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn quản lý và công tác chống thất thu thuế khi người dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong 4 tháng đầu năm 2022, 2 đơn vị đề xuất UBND cấp huyện cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tăng cường phối hợp trong công tác chống thất thu thuế, bao gồm việc tuyên truyền nghĩa vụ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Chi cục Thuế ban hành cơ chế kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời dấu hiệu khai thuế không trung thực ngay khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai.