Khánh Hòa: Sẽ giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công ích 5%

- 04:06, 05/08/2022

Tại Kỳ họp thứ 6 mới đây, HĐND tỉnh Khóa VII đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, HĐND tỉnh dự kiến giám sát 3 chuyên đề, gồm: Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng; kết quả thực hiện chính sách đền bù, tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh, kết quả giám sát sẽ được báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8.

TRẦN VĂN