Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI

- Thứ Tư, 15/05/2024, 10:10 - Chia sẻ

Sáng 15.5, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Xem xét chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, căn cứ các quy định của luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của thành phố; trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 16 để kịp thời xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề quan trọng, cấp thiết của thành phố.

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Hà Nội -0
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố. Đây là nội dung quan trọng thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37 -NQ/TW ngày 24.12.2018, Kết luận số 48-NQ/TW ngày 30.1.2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, triển khai của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

"Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là cần thiết, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp của thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Căn cứ các quy định của pháp luật; theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, trong thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng Đề án và triển khai các bước theo quy định. Đây cũng là nội dung lớn, quan trọng, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các vị đại biểu HĐND thành phố tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh và quyết nghị về chủ trương để UBND thành phố tiếp thu, hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Hà Nội -0
Quang cảnh kỳ họp

HĐND thành phố cũng xem xét về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Đây là nội dung quan trọng, cần thiết để  kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tiễn của thành phố và tiếp tục phương châm tăng cường phân cấp, uỷ quyền theo Nghị quyết số 23 ngày 12.9.2022 của HĐND thành phố về Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết nghị 3 cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tư pháp, xây dựng gồm: Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 4.7.2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội; quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử; ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và bổ sung, bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, giao thông, đô thị, để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

“Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Khóa XVI với những nội dung quan trọng. Trân trọn đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung theo chương trình kỳ họp”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh. 

Phi Long
#