HÀ GIANG:

Định hướng phát triển các mô hình giảm nghèo

- 05:34, 12/05/2022

Tại buổi khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh mới đây về tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và giảm nghèo trên địa bàn huyện yên Minh, UBND huyện kiến nghị tỉnh, Trung ương sớm ban hành cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 và các năm tiếp theo; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí và điều kiện hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên... Ban đề nghị huyện quan tâm về biên chế cán bộ, giáo viên thiếu so với vị trí việc làm; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; nghiên cứu lợi thế, địa hình phát triển kinh tế để có định hướng phát triển các mô hình giảm nghèo, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.