Điện Biên: Tham mưu, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa phục vụ du lịch

- 22:29, 28/05/2022

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14.10.2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ thêm một số nội dung, như: Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 31 của ngành, so sánh với các giai đoạn trước; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với tiềm năng du lịch; xây dựng các bản văn hóa du lịch… Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển toàn diện, tạo đột phá đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa phục vụ du lịch.