Điện Biên: Quan tâm tìm đầu ra cho sản phẩm theo các chuỗi liên kết

- Thứ Năm, 15/09/2022, 23:00

Làm việc tại tại Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết 27/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020”, Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận thấy: Bên cạnh những kết quả tích cực, đa số các HTX sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ chưa thực hiện theo đúng điều lệ HTX và phương án sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đại hội thành viên đã đề ra; quy mô sản xuất nhỏ, chưa huy động được nguồn vốn hoạt động; chưa đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đoàn đề nghị các đơn vị tích cực tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, chính sách đặc thù, xử lý vướng mắc để HTX phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tiếp theo; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm tìm đầu ra cho sản phẩm theo các chuỗi liên kết…

LÊ HOA