Đắk Lắk: Sớm sử dụng nguồn nhân lực đã được đào tạo theo hệ cử tuyển

- Thứ Ba, 17/01/2023, 06:05 - Chia sẻ

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15.6.2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị  UBND tỉnh tham mưu, trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số của tỉnh; về thành lập trường liên thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện. Chỉ đạo các các sở, ngành và địa phương sớm tham mưu UBND tỉnh các giải pháp sử dụng nguồn nhân lực đã được đào tạo theo hệ cử tuyển nhưng chưa bố trí việc làm; chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng các chương trình lồng ghép cụ thể, rõ ràng, xem xét đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trên địa bàn.