Cao Bằng: Bố trí đủ vốn, đầu tư dứt điểm từng dự án

- 22:28, 28/05/2022

Giám sát kết quả thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5.3.2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND, HĐND tỉnh kế hoạch bố trí nguồn vốn lồng ghép để cấp đủ vốn cho các dự án. Tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện có vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di dân tự do… tăng cường nguồn lực đầu tư cho Nhân dân đồng bộ bằng các nguồn lực của địa phương. Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục triển khai Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg. Khi triển khai, cần bố trí đủ vốn và đầu tư dứt điểm từng dự án, tránh đầu tư dàn trải kém hiệu quả...