Bình Dương: Sẽ giám sát việc thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

- 04:07, 05/08/2022

Theo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương, công tác chuẩn bị được triển khai từ tháng 7 - 12.2022; tổng hợp báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát từ tháng 12.2022 - 1.2023; tổ chức giám sát UBND các cấp và ngành, đơn vị liên quan, từ tháng 2 - 4.2023; xây dựng báo cáo kết quả giám sát, từ tháng 5 - 6.2023. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn giám sát tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát; phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

NGUYỄN NHẬT