Bình Dương: Bảo đảm dự thảo nghị quyết chất lượng, khả thi nhất

- Thứ Tư, 14/09/2022, 05:17

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Phiên họp lần thứ 11 thông qua các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022, gồm: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023 - 2025; quy định về phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu soạn thảo xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Quá trình tham mưu xây dựng nội dung, đề nghị các sở ngành phối hợp chặt với các Ban HĐND tỉnh, bảo đảm dự thảo nghị quyết đạt chất lượng, phù hợp, có tính khả thi cao nhất.

NGUYỄN NHẬT