Quảng Trị: Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu

- 05:53, 20/01/2022

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, năm 2021, Thường trực, các Ban, các Tổ, đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra hiệu quả. Ngoài tổ chức thành công những sự kiện lớn, HĐND tỉnh tổ chức nhiều kỳ họp nhất (9 kỳ họp). Chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp được nâng cao, đề xuất được nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn… Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có trên 2/3 đại biểu mới tham gia lần đầu nên các kỹ năng hoạt động cần được quan tâm bồi dưỡng để góp phần nâng cao chất lượng của đại biểu; việc tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của một số đại biểu hoạt động kiêm nhiệm chưa tích cực…

HOÀNG MAI