Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng

- 06:04, 31/08/2021

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và một số chương trình tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ngân hàng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng, đặc biệt là trong công tác thẩm định các khoản vay, kiểm tra, giám sát hiệu quả nguồn vốn vay; rà soát các chương trình cho vay kém hiệu quả, quan tâm tập huấn, nâng cao hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đối với các kiến nghị của ngân hàng, giao các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất thực hiện trong tháng 9 tới.

NGUYỄN ĐẶNG