Tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 vừa được tổ chức, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã xác định rõ những nội dung cụ thể theo từng tháng và từng quý của năm 2022. Trong đó, Ban tham gia cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh tập trung giám sát chuyên đề về thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn; tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của Ban. Đồng thời, lưu ý Ban chú trọng lựa chọn các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định.

LÊ THANH