ĐIỆN BIÊN: Làm rõ nội dung nguồn vốn lồng ghép ngân sách huyện

- 18:15, 14/05/2022

Tiếp tục giám sát việc xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tại huyện Điện Biên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá: Việc phân bổ vốn đã tuân thủ các tiêu chí, định mức, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải; tiến độ thực hiện các dự án cơ bản bảo đảm yêu cầu… Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng đầu tư công trung hạn, huyện Điện Biên cần tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát; khắc phục những tồn tại hạn chế đoàn giám sát đã nêu và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện. Đồng thời, cần làm rõ nội dung nguồn vốn lồng ghép ngân sách huyện, cơ sở pháp lý một số dự án đã đưa vào kế hoạch đầu tư công nhưng chưa có quyết định chủ trương đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán các dự án hoàn thành.