Bình Phước: Cần giải pháp khắc phục hạn chế nhân lực y tế tuyến cơ sở

- 23:26, 03/12/2021

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa X, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã họp tổ thảo luận, đóng góp ý kiến. Tại Tổ đại biểu số 10 và 11, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 so với nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Phân tích, làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt như: Tốc độ tăng GRDP; thu - chi ngân sách; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia… Các đại biểu cũng quan tâm đến tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chưa bền vững. Thảo luận về các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2021, đại biểu Tổ số 3, 8, 9 cho rằng, nhân lực y tế tuyến cơ sở còn hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch hiện nay, đề nghị UBND tỉnh cần đưa ra giải pháp khắc phục...

LÊ PHƯỚC