Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội