Khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội