Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII