Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc tiếp Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia