Trưởng ban Công tác đại biểu tiếp Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội Hàn Quốc