Khai mạc Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội