Bế mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội