Xây dựng đường cao tốc:

Vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm